Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsthitran@edu.viettel.vn